Data

Zawiadomienie o przekształceniu formy prawnej
prowadzonej działalności gospodarczej

W imieniu spółki Madera Gdynia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni informuję, że w dniu 1 grudnia 2021 r. nastąpiło przekształcenie spółki komandytowej pod nazwą Madera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
z siedzibą w Gdyni w Madera Gdynia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni.

Dnia 1 grudnia 2021 r. dokonano wpisu spółki przekształconej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000936104.

Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności gospodarczej. Zgodnie
z art. 553 kodeksu spółek handlowych Madera Gdynia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni jest prawnym następcą spółki przekształconej (sukcesja generalna).

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i REGON oraz numer rachunku
bankowego. Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność dotychczas
zawartych umów.

Inne
aktualności